Κάτοχος

Η φωτογραφία μου
Αγρίνιο, Αιτωλοακαρνανίας, Greece

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2009


Καθημερινή  Προσευχή.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος . Αμήν .

Δόξα σοι , ο Θεός ημών , δόξα σοι .

Βασιλευ ουράνιε , Παράκλητε , το Πνεύμα της αληθείας , ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών , ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός , ελθέ και σκήνωσον εν υμίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος , και σώσον , Αγαθέ τας ψυχάς ημών . Αμήν . 

Άγιος ο Θεός , Άγιος ισχυρός , Άγιος αθάνατος , ελέησαν ημάς (τρις ) .

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων . Αμήν .

Παναγία Τριάς , ελέησον ημάς . Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών . Δέσποτα , συγχώρησον τας ανομίας ημίν . Άγιε επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών , ένεκεν του ονόματος σου .

Κύριε , ελεησον . Κύριε , ελεησον . Κύριε , ελεησον .

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων . Αμήν .
Πάτερ ημών , ο εν τοις ουρανοίς • αγιασθήτω το όνομα σου • ελθέτω η βασιλεία σου • γενηθήτω το θέλημα σου , ως εν ουρανώ και επί της γης . Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον • και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών , ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών • και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν , αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού . Αμήν .  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου